Skip to main content

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Muovi-Ässä Ab Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Rekisterin rekisteripitäjä on Muovi-Ässä Ab Oy, 0744870–5

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö on Mikael Aalto

Muovi-Ässä Ab Oy
Harjulantie 125, 21650 LILLANDET
+358 40 412 5370
info@fibresin.fi

2. Rekisterin nimi

Muovi-Ässä Ab Oy:n asiakasrekisteri.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen sekä palvelujen kehittämiseen ja laskutukseen liittyen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.

Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa.

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia alihankkijoita.

4. Käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä myös ”GDPR”) mukaiset perusteet:

 1. rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten (GDPR 6 art. 1.a);
 2. käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä (GDPR 6 art. 1.b);
 3. käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (GDPR 6 art. 1.f).

Edellä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn henkilön ja rekisterinpitäjän välillä olevaan merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, joka on seurausta siitä, että rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.

5. Rekisterin tietosisältö (käsiteltävät henkilötietoryhmät)

Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot lähtökohtaisesti kaikista rekisteröidyistä henkilöistä:

 1. henkilön perustiedot ja yhteystiedot: etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 2. henkilön yritykseen tai muuhun organisaatioon liittyvät tiedot ja henkilön asema tai tehtävänimike ko. yrityksessä tai organisaatiossa;
 3. henkilön suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet:

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään.

Henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös sovellettavan lainsäädännön rajoissa yleisesti saatavilla olevista lähteistä, jotka liittyvät rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn henkilön välisen asiakassuhteen toteuttamiseen ja joiden avulla rekisterinpitäjä toteuttaa asiakassuhteiden ylläpitämiseen liittyviä velvollisuuksiaan.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

Henkilötietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan viiden vuoden välein ja joka tapauksessa rekisteröityä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä kolmen vuotta sen jälkeen, kun kyseisen rekisteröidyn asiakassuhde rekisterinpitäjään on päättynyt, ja asiakassuhteeseen liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu loppuun. Esimerkiksi kirjanpitotositteita säilytetään kuusi vuotta tilikauden päättymisestä.

Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytännesääntöjensä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

8. Henkilötietojen vastaanottajat (vastaanottajaryhmät) sekä tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältäviä aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä.

Henkilötietoja sisältävä tietokanta on palvelimella, jota säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä.  Palvelin on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella.

Tietokantoihin ja järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterinpitäjä on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan niiden lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt. Lisäksi tietokantojen ja järjestelmien käyttötapahtumat rekisteröityvät rekisterinpitäjän IT-järjestelmän lokitietoihin.

Rekisterinpitäjän työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:

 1. oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin sekä seuraavat tiedot: (i) käsittelyn tarkoitukset; (ii) kyseessä olevat henkilötietoryhmät; (iii) vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa; (iv) mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit; (v) rekisteröidyn oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä; (vi) oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle; (vii) jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä, kaikki tietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot (GDPR 15 art.). Nämä kuvatut perustiedot (i)–(vii) annetaan rekisteröidylle henkilölle tällä lomakkeella;
 2. oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen (GDPR 7 art.);
 3. oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin (GDPR 16 art.);
 4. oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, edellyttäen, että (i) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin; (ii) rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; (iii) rekisteröity vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai rekisteröity vastustaa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksia varten; (iv) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai (v) henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (GDPR 17 art.);
 5. oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos (i) rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden; (ii) käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; (iii) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai (iv) rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet (GDPR 18 art.);
 6. oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos käsittely perustuu asetuksen tarkoittamaan suostumukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti (GDPR 20 art.);
 7. oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR 77 art.).

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan kohdassa 1 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Dataskyddsbeskrivning för Muovi-Ässä Ab Oy:s Kundregister

1. Registeransvarig

Registeransvarig för registret är Muovi-Ässä Ab Oy, 0744870–5

Kontaktperson i registerärenden är: Mikael Aalto

Muovi-Ässä Ab Oy
Harjulavägen 125, 21650 LILLANDET
+358 40 412 5370
info@fibresin.fi

2. Registrets namn

Registrets namn är Muovi-Ässä Ab Oy:s kundregister.

3. Syftet med behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas för syften i anknytning till att sköta, administrera och utveckla kundrelationen, tillhandahålla och leverera tjänster samt i anknytning till utveckling och fakturering av tjänster. Personuppgifter behandlas också i syften som krävs för att utreda eventuella reklamationer och andra krav.

Dessutom behandlas personuppgifter i kommunikation som riktas till kunden, som för informations- och nyhetsmeddelandesyften samt i marknadsföringen, där personuppgifter också behandlas för direktreklam och elektronisk direktreklam.

Kunden har rätt att förbjuda direktreklam riktad till honom eller henne.

Den registeransvarige behandlar uppgifterna själv och utnyttjar underleverantörer som agerar för den registeransvariges räkning för behandling av personuppgifter.

4. Rättslig grund för behandlingen

De rättsliga grunderna för behandlingen av personuppgifter är följande grunder i överensstämmelse med EU:s allmänna dataskyddsförordning (nedan också ”GDPR”):

 1. Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål (GDPR 6 art. 1.a);
 2. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås (GDPR 6 art. 1.b);
 3. Behandlingen är nödvändig för den registeransvariges eller en tredje parts berättigade intressen (GDPR 6 art. 1.f).

Ovan nämnda registeransvariges berättigade intresse grundas på en betydande och relevant relation mellan den registrerade personen och den registeransvarige, och som är en följd av att den registrerade är kund hos den registeransvarige, och när behandlingen sker för ändamål som den registrerade rimligen har kunnat förvänta sig vid tidpunkten då personuppgifterna samlades in och i anslutning till den relevanta relationen.

5. Registrets informationsinnehåll (behandlade personuppgiftsgrupper)

Som utgångspunkt innehåller registret följande personuppgifter om alla registrerade personer:

 1. personens grunduppgifter och kontaktuppgifter: förnamn, efternamn, adress, telefonnummer och e-postadress samt för företagskunder även företagets namn och möjligen FO-nummer.
 2. personens uppgifter i anslutning till företag eller annan organisation samt personens ställning eller befattning i ifrågavarande företag eller organisation;
 3. personens tillstånd för och förbud mot direktreklam.

6. Regelmässiga informationskällor

Personuppgifter samlas in från den registrerade personen själv.

Personuppgifterna samlas in och uppdateras inom ramen för tillämplig lagstiftning också från allmänt tillgängliga källor som har samband med att förverkliga kundrelationen mellan den registeransvariga och den registrerade personen, och med vars hjälp den registeransvarige förverkligar sina skyldigheter i anslutning till att upprätthålla kundrelationer.

7. Lagringstid för personuppgifter

Uppgifter som samlats till registret lagras bara så länge och i den omfattning som det är nödvändigt i förhållande till de ursprungliga eller överensstämmande ändamålen som personuppgifterna har samlats in för.

Behovet av att lagra personuppgifterna bedöms med fem års mellanrum; och i vilket fall som helst raderas uppgifterna om en registrerad person tre efter att den registrerades kundrelation med den registeransvarige har upphört, samt skyldigheter och åtgärder i anslutning till kundrelationen har slutförts. Till exempel bokföringsverifikat lagras under sex år efter redovisningsperiodens slut.

Den registeransvarige bedömer regelbundet nödvändigheten av att bevara uppgifterna enligt sin interna praxis. Dessutom vidtar den registeransvarige alla möjliga rimliga åtgärder för att säkerställa att alla personuppgifter som är oprecisa, felaktiga eller föråldrade i förhållande till behandlingens syfte raderas eller rättas utan fördröjning.

8. Mottagare av personuppgifter (mottagargrupper) och regelbundna överföringar av uppgifter

Personuppgifter överförs inte till utomstående parter.

9. Överföring av uppgifter till utanför EU eller EES

Personuppgifter i registret överförs inte till utanför EU eller EES

10. Principer för skydd av registret

[Material innehållande personuppgifter förvaras i låsta utrymmen dit endast namngivna personer som behöver detta för sina uppgifter har tillträde.

Databasen innehållande personuppgifter förvaras i låsta utrymmen dit endast utsedda personer som behöver detta för sina uppgifter har tillträde.  Servern är skyddad med en ändamålsenlig brandmur och tekniskt skydd.

För åtkomst till databaser och system krävs personliga användarnamn och lösenord som beviljas separat. Den registeransvarige har avgränsat användarrättigheterna och -befogenheterna till informationssystem och andra lagringsplattformar så att endast personer som är nödvändiga för lagenlig behandling av uppgifterna kan se och behandla dem. Dessutom noteras databasernas och systemens användarhändelser i logguppgifterna i den registeransvariges IT-system.

Den registeransvariges personal och andra personer har förbundit sig att följa tystnadsplikten och hemlighålla de uppgifter de får i samband med behandlingen av personuppgifterna.]

11 Den registrerades rättigheter

En registrerad har följande rättigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning:

 1. Den registrerade ska ha rätt att av den registeransvarige få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör honom eller henne håller på att behandlas och i så fall få tillgång till personuppgifterna och följande information: (i) ändamålen med behandlingen; (ii) de kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller; (iii) de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut; (iv) om möjligt, den förutsedda period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period; (v) förekomsten av rätten att av den registeransvarige begära rättelse eller radering av personuppgifterna eller begränsningar av behandling av personuppgifter som rör den registrerade eller att invända mot sådan behandling; (vi) rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet; (vii) om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade, all tillgänglig information om varifrån dessa uppgifter kommer (GDPR artikel 15). De ovan beskrivna grunduppgifterna (i)–(vii) lämnas till den registrerade personen med denna blankett;
 2. rätt att när som helst återkalla sitt samtycke. Återkallandet av samtycket ska inte påverka lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas (GDPR artikel 7);
 3. rätt att av den registeransvarige utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen, ska den registrerade ha rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, bland annat genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande (GDPR artikel 16);
 4. rätt att av den registeransvarige utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter raderade om något av följande gäller: (i) personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats; (ii) den registrerade återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen; (iii) den registrerade invänder mot behandlingen på grund av sin särskilda personliga situation och det saknas berättigade skäl för behandlingen, eller den registrerade invänder mot behandlingen i direktmarknadsföringssyften; (iv) personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt; eller (v) personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt som den registeransvarige omfattas av (GDPR artikel 17);
 5. rätt att av den registeransvarige kräva att behandlingen begränsas om (i) den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger den registeransvarige möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta; (ii) behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning; (iii) den registeransvarige inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men den registrerade behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk; eller (iv) den registrerade har invänt mot behandlingen på grund av sin speciella personliga situation i väntan på kontroll av huruvida den registeransvariges berättigade skäl väger tyngre än den registrerades skäl (GDPR artikel 18);
 6. rätt att få ut de personuppgifter som rör honom eller henne och som han eller hon har tillhandahållit den registeransvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, och rätt att överföra dessa uppgifter till en annan registeransvarig utan att den registeransvarige som tillhandahållits personuppgifterna hindrar detta, om behandlingen grundar sig på samtycke och behandlingen sker automatiserat (GDPR artikel 20);
 7. rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter som avser henne eller honom strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR artikel 77).

Begäran gällande utövande av den registrerades rätt ställs till den registeransvariges kontaktperson som anges i punkt 1.